DRUŠTVO VODENIČARA "MORAVA" - ALEKSINAC

 

Ciljevi i zadaci

 

Ciljevi i zadaci (DVM) su : očuvanje etno stila gradnje, zaštita dobara spomeničke vrednosti, očuvanje tradicionalne proizvodnje zdrave hrane i u tom sklopu očuvanje stare srpske tradicije i starih zanata, sa posebnom pažnjom na obnovi i rekonstrukciji starih vodenica na prostoru Aleksinca i okoline negovanju i očuvanju vodeničarskog zanata, zalaganje za razvoj seoskog turizma i za korišćenje čiste i obnovljive energije.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društva vodeničara „Morava” posebno:

 

 • promoviše, arhitektonske i kulturne vrednosti, prirodne lepote, turističke    događaje, proizvodnju zdrave hrane;
 • organizuje okrugle stolove, seminare, edukativne radionice, tribine, manifestacije, kao i druge kulturne i turističke događaje sa ciljem  afirmisanja vrednosti iz predhodne alineje;
 • učestvuje u sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata kulturnog i etnološkog nasleđa, u cilju negovanja etno stile gradnje, posebno vodenica;
 • ostvaruje druge programe i projekte u cilju negovanja i popularizacije starih zanata , posebnovodeničarskog, valjarskog i drvodeljskog;
 • praktično prestavljanje primene obnovljivih izvora energije sa ukazivanjem na njihov značaj, razvoj i primenu u svetu;
 • organizovanje stručnih radnika u okviru istraživačkih i razvojnih projekata o primeni obnovljivih izvora energije kao i korišćenju čiste i obnovljive energije;
 • povezivanje i uspostavljanje saradnje sa sličnim društvima u zemlji i inostranstvu;
 • izdavanje biltena i časopisa, popularnih brošura i knjiga kao i elektronskih izdanja stručnih radova.

 

Organi DVM 

 

Organi DVM su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

Skupštinu DVM čine svi njegovi članovi (redovni i počasni).

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazložni predlog Upravnog odbora ili na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članova.

 

Skupština:

 

 1. Donosi plan i program rada;
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog;
 3. Razmatra i usvaja izveštaj Upravnog odbora najmanje jednom godišnje;
 4. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 6. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada društva.

 

Skupština može da odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, i to većinom glasova prisutnih  članova.

 

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor je izvršni organ DVM koji se stara o sprovođenju ciljeva. Ima pet članova koje bira i opoziva Skupština na inicijativu najmanje sedam članova DVM. Upravni odbor iz redova svojih članova bira presednika i zamenika DVM.

 

Presednika i zamenika Upravnog odbora prestavljaju i zastupaju u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalagodavca, bez ograničenja.

 

Mandat članova upravnog odbora traje dve godine i podleže reizboru.

 

Upravni odbor samostalno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine članova istog, a odluke se donose prostom većinom.

 

Управни одбор у оквиру ДВМ може да оснива радна тела односно одборе или секције, привременог или трајног карактера.

 

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor kontroliše finansisko poslovanje DVM i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.

 

Nadzorni odbor se redovno sastaje četiri puta godišnje, a vanredni sednicu mogu zakazati presednik DVM ili najmanje tri člana Upravnog odbora.

 

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine. 

 

 

 

DVM

Udruženje građana - Društva vodeničara „Morava” (DVM) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite arhitektonskog i kulturnog nasleđa, starih zanata, životne sredine i održivog razvoja i unapređenja seoskog turizma.

ČLANSTVO

 

Član DVM može postati svako lice koje prihvati ciljeve i Statut i spremno je da radi na ispunjenju ciljeva i zadataka DVM.

 

Odluku o prijemu donosi Upravni odbor DVM. Član se postaje potpisom pristupnice.

 

Članstvo ne isključuje članstvo u drugim  udruženjima građana, strukovnim i političkim organizacijama.

 

Član može da ima status redovnog ili počasnog člana.

 

Status počasnog člana stiče se po pozivu Upravnog odbora uz saglasnost pozvane osobe.

 

I redovni i počasni član može da istupi iz DVM davanjem pisane izjave o istupanju.

 

Članstvo može da prestane i u slučaju duže neaktivnosti člana ili ako većina članova Upravnog odbora zaključi da je njegova delatnost u suprotnosti sa cinjevima DVM.

 

Za pokretanje postupka za isključenje neophodna je inicijativa najmanje pet članova DVM ili dava člana Upravnog odbora. U vezi sa odlukom o isključenju člana može da se žači Skupštini u roku od 7 dana od dana donošenja rešenja.  Skupština donosi konaćnu odliku o žalbi.